Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศด้รับยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน


รายละเอียดเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามได้รับยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 20 มีนาคม 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 849

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน