Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชม 172

กองสุขภาพระหว่างประเทศ ขอประกาศเจตจำนงในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ตามเอกสารประกาศเจตจำนงและนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองสุขภาพระหว่างประเทศ