Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] งานประชุม สมัชชานานาชาติ เรื่อง เอดส์ ในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11

งานประชุม “สมัชชานานาชาติ เรื่อง ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย medical วันที่ 22 ตุลาคม 2556
[หัวข้อข่าว] การประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub อย่างเป็นรูปธรรม : คลินิกธุรกิจบริการสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

การประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub อย่างเป็นรูปธรรม : คลินิกธุรกิจบริการสุขภาพ และ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pitchayapa วันที่ 02 เมษายน 2556
[หัวข้อข่าว] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pitchayapa วันที่ 02 เมษายน 2556
[หัวข้อข่าว] ประชุมประจำเดือน สำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ และพัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ครั้งที่ 3/2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pitchayapa วันที่ 05 มีนาคม 2556
[หัวข้อข่าว] แถลงข่าว บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดงานประชุม 19th Asian Pacific Congress of Cardiology (19th APCC)

แถลงข่าว บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดงานประชุม 19th Asian Pa... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pitchayapa วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556