Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล"

พันธกิจ

1.

พัฒนา ส่งเสริม การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

2.

พัฒนารูปแบบกลไกรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

3.

ส่งเสริม อุตสาหกรรมบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานมีศักยภาพการแข่งขันในระดับ

4.

ประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

5.

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

6.

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งมีระบบการติดตาม สถานการณ์ ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

7.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

"เป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจความสำเร็จ" BEST : Best professional Beyond Success Talent target"